1.0 Health Message (HMSGPCON) +
HMSG.PCON N PCON Health Message 1 0 0 1 N JScript eNqVUl1LwzAUfR/sP4Q8tSgtzreVIuLToDrBgviYxts12CYjuV3mxP9u0q1bq4LuQAPpzfkIJ2UrOQoliZK1Yq+BBFsq3YTkYzohDvvVY8M0sQVJiZ9HhVbWgE6mk/GJWnHW6aWE0uQ0M1Ygr0jQkVvHfAJEIVcBzZZ3t/li+UDDo2kPzgwQmjnJms7HI4+hVzOPn6Hw6iaugNVY3YMxbAXxMEWPQgN7S34ze9SKK/mXW4W4NvM4NsBbDdG6I11HXEVyd8phKmjOtM/B4H/Mnbe19mA8Oxh78t75/AifP2usBb73dfvGzLCxbJG/0HBUvy0iyTZixRCCY94LQn2GWVRhU9/0sil1g35z6V6K/8JkpFUq3pqAjsocnemCNWwrGrGD4BvbMoHdv216NZhowFZLgrqFpH/g7upfz97MSg== 20150430153833 SFE PROCON2 M 20151014164225 SFE KENSURFACEPRO M 0 0 0 MUJMTWRRVk1GSjB3Z0R6R05WUVdmeDlTWXloVmpmdXNzSlRRTERCUEQyZkx1eGVNVTFHOEc4WVNwNFdWdnhyYUhJcVhERWZpSm9YaGMzR0NLaVIzMmFHenZGc2dYREtFRjdVZ21MdDdXcktGblQ0NXgxc2lVM3NHcjJ5TWRDZC90TnBiMTFEQWo3eGFaOHVReTUrckpBQjAzNHlYeWJveVIwcXZkRnhVU21NcHNkQlpBQVBjYkVkQzlnK1E3VE9aTnhpVk1pRGx4NnBlck5wS3daR3dDS2RrbytFUmpvdlVtRFZYUHFJZE83Skg4cmJuYkt5SlVvamtMbE1MUW9lT3h3bmgySE1JMHcrOXRaWlZBNzZkWUd2L1BLUVV4UnBUTDJrdUVWSmI1bnJZdnNsYTVmVVd0WitGUHZVdDlOSktpQVJVc3lPeWFvK2lFbnNjYnZFVHNHMklyMTJSMzQ2WW4zY0dSNkR1S1NIZ3pieVJLRFo3NjRNbU05TnkzUEdPNHEvU0d4QjUveU43M3dZSlFyaVhHWWNGRzB2Q3BvK1UzaUFoNG80ZUxqZ2R6L3pQSGVxeXROdUtoMlRLbXBwSUd5cUZJL0ZGc2VDU21xOWJyazZHNklMUzlGTllOVnlHWDJVUzFwNk9FZE05SjR3YkZzOWdJU1ZXaXpFcmcrS0hreUpmMXc0ZFlvd01OZUNwcFNZWnl3MXNmUm1kSEhqNklLQ1VtNDB1dWtWa1FWSy8vR1pJVGRRY0QyV0JIc28zc0YrOXZacGV3ay82b0pSTFlNTXJhNWlhY1B6NE50R3IycnlrMVBWWUpMUmRvMXI3NTF0TWpwbTlONm5XOHdJMXMxMHVtWStZZ3JWNEtJNk5zMGo4RElVeWY1UkQwbTZhTGdnTy9qYnViZVUrOFArbHJxYVlsUmFSM0ZRL3BLdWgwcE5UNTgwTFJWYUxiZU50UWlscGU5Q1ZHL0VFcVA5OGpOSEt5b0U3bU53YjYyYjZUeXhIOTlqVXpIWUxobFdORDMvRDd3dUZVNytzZHl6WTFPRzdnRnNUUldvNjlwNmdzL1BSQW81M1dhR1MzWkNwMHFoRzBrcmplTFFEMWFDNnF4azVoWk9HNnowVThXWXhZUWREaktPUXZBPT0= HMSG.PCON 1 1 N Page loading.... N 0 0 0 0 0 0 0 0 D PCON 1.1 Location ID T 0 0 LOCATION.HEALTHFACILITYCODE PCON 1.2 Location Name T 0 0 LOCATION.NAME PCON 1.3.1 Practice Address Street T 0 0 LOCATION.LOCSTREET PCON 1.3.2 Practice Address Suburb T 0 0 LOCATION.LOCSUBURB PCON 1.3.3 Practice Address City T 0 0 LOCATION.LOCCITY PCON 1.3.4 Location Address Post Code T 0 0 LOCATION.LOCPOSTCODE PCON 1.4 Practice Phone Number T 0 0 LOCATION.DAYPHONE PCON 1.5 Location Fax T 0 0 LOCATION.FAXPHONE PCON 1.6 Practice HealthCare Area Code T 0 0 LOCATION.HEALTHCAREDISTRICTCODE PCON 1.7 Location HPI Facility No T 0 0 LOCATION.HPIFACILITYNO PCON 1.8 HealthLink Mailbox T 0 0 LOCATION.HEALTHLINKMAILBOX HMSG.PCON LOCALITY Locality Manaia 1 HMSG.PCON LOCATION Location of Code Procon 2 HMSG.PCON LOCALITY Manaia HMSG.PCON LOCATION Local HMSG.PCON LOCATION Procon HMSG.PCON LOCATION Test