1.0 AAA Screening Pilot (AAASPPCON) +
AAASP.PCON N PCON AAA Screening Pilot 1 0 0 1 N JScript eNqlklFLwzAUhd8H+w+XPKUo7YNvK0OKT4PiBhuIj2m824JtMpLbRSf+d5OOznUKih5oodzc8x16sm61JGU0GF0b8cQ1+rWxTQJv4xEEHd9Re2HBVzCFOE8ra7xDm49HwxO1kaLzmwJj+efMeUVyC7xbbsPmEomU3nBWzu+K1Wx+z5ITtJcUDoGVwbJmk+Eo6pzVTLIHrKK7y4QQbped03tVFsVz/h1kYY00+ifKlmjnJlnmULYW0123dJNKk+rD//grdPQbeoB77y/IcfmI/kOG968F1ope+6JjV+68q3K2emTJoHhfpVrs1UYQ8lPgK2AhxMKWZqN0uqWmvu29pyxM+4/rcFHik+QDw7WRreOsKApYSouoQwBYqNrQ4GSXsREvqlEH5BceXijiw6gWqbUayLaY9zc8/IEPy8HMFA== 20150707162312 SFE KENSURFACEPRO M 20160324121841 SFE KENSURFACEPRO M 0 0 0 MUJMTWRRVk1GSjB3Z0R6R05WUVdmeDlTWXloVmpmdXNzSlRRTERCUEQyZkx1eGVNVTFHOEc4WVNwNFdWdnhyYUhJcVhERWZpSm9YaGMzR0NLaVIzMmFHenZGc2dYREtFRjdVZ21MdDdXcktGblQ0NXgxc2lVM3NHdlRobExZVHZDYkpuWnhXUkpmRHJDK3FaV1R2S2kvelRINmlzdHZRRXMzR1FSMExJVVcrb3NHNnoxVlh6K2ZiRHB0NElWNGkzU09DRXdaMytsY3BERTl5bXVPblRFZVdxSDhvQmp0YXFtdTJjUnJoa0NuTTAwbkxlWGs4d0RSMXFaME5uWERON3c3bWxoRHFDZ3JSMDhtekl3LzBmUUoveFgyRS91cEZxT29NdndMeUJGNzNhelBtOHp0SE9mRXVIZ0Q4NGRDVnUvQWJQNW5hZGxZamNHbmpFclEyRDIzVEdVaEZtUytGaHdubzVRQXM1MDgwakVjM0Z2T0o0UENjUTZlMTZxa0FhL2JKak5va3pickZvV0J0aG9vaTc1TS9qZnJhSFNkVEQ4bmpDZFFsMUlDN0x6VzFsMHpVN0U4SjlZODU5WnFyTGVRYXJCU012WkdocTdpOHp6MkdCb0JYWEtDOHREYW1QaCs5aE5QVHBwdnNzK29GSWJCb0hwUVpUeHBtWERvUHBNc3F4VmRnYTZuV3BBNEcrWjRsVnpBU0kxN24zNmxOT3phTnJraUhLQXdYR1hIcWNrT2wyMGNjMThRcE1uVU8zK0FNcHVVTTl5WUVwcjhDdm1oSUwxVENjMm1RNDlHMTg4YVhpc1FZV1ROSlJYdWFLNHJKQ1V0b2hEWTZIZExpTkhJRjN1Y20zY0RJakVSalJ0dHlRVnN6OUxTbS9YVTZ4bjZTeG9WYUlIUUZyRzRjUko0djVwcDR6Ym9XUlRIRStWRXJKTjVxcUFldWh6MDZpcnczV0tST29lbVVlaTdJa0gzQTZWL3NFV3E3K1IxWGZnZm50ZmFqOVp2WE1yRmRMdm1qdXdFRFdERDgwb0lkS3duV2xRZzRLdlFuRDIvL0RzQThVVG1rb3JIS2d2QmNpMmFZZ3ROeUY3eUN5enJlVnczaC9DMllpVnJWYVl3bFg4dmZrS1hVSGpLbz0= PCON Procon Limited 20140331135348 SFE PROCON2 M 20140331135348 SFE PROCON2 M 0 AAASP.PCON 1 1 N Accessing AAA Screening Pilot... N 0 0 0 0 0 0 0 0 D PCON 1.1 Location ID T 0 0 LOCATION.HEALTHFACILITYCODE PCON 1.2 Location Name T 0 0 LOCATION.NAME PCON 1.3.1 Practice Address Street T 0 0 LOCATION.LOCSTREET PCON 1.3.2 Practice Address Suburb T 0 0 LOCATION.LOCSUBURB PCON 1.3.3 Practice Address City T 0 0 LOCATION.LOCCITY PCON 1.3.4 Location Address Post Code T 0 0 LOCATION.LOCPOSTCODE PCON 1.4 Practice Phone Number T 0 0 LOCATION.DAYPHONE PCON 1.5 Location Fax T 0 0 LOCATION.FAXPHONE PCON 1.6 Practice HealthCare Area Code T 0 0 LOCATION.HEALTHCAREDISTRICTCODE PCON 1.7 Location HPI Facility No T 0 0 LOCATION.HPIFACILITYNO PCON 1.8 HealthLink Mailbox T 0 0 LOCATION.HEALTHLINKMAILBOX PCON 10.1.1.1 Patient Home Address 1 T 0 0 ANYBODY.LOCRESIDENCE PCON 10.1.1.2 Patient Home Address 2 T 0 0 ANYBODY.LOCSTREET PCON 10.1.1.3 Patient Home Address 3 T 0 0 ANYBODY.LOCSUBURB PCON 10.1.1.4 Patient Home Address 4 T 0 0 ANYBODY.LOCCITY PCON 10.1.1.5 Patient Home Address Post Code T 0 0 ANYBODY.LOCPOSTCODE PCON 10.1.3.1 Patient Home Phone T 0 0 ANYBODY.AHPHONE PCON 10.1.3.2 Patient Work Phone T 0 0 ANYBODY.DAYPHONE PCON 10.1.3.3 Patient Mobile Phone T 0 0 ANYBODY.CELLPHONE PCON 10.1.4.2 Geocode DHB Code T 0 0 GEOCODE.DHBCODE PCON 10.2.1.1 Blood Pressure Diastolic Value N 0 0 BP 2 PCON 10.2.1.2 Blood Pressure Diastolic Date O 0 0 BP 2 PCON 10.2.1.3 Blood Pressure Diastolic - Prev N 0 1 BP 2 PCON 10.2.1.4 Blood Pressure Dia - Prev Date O 0 1 BP 2 PCON 10.2.11.1 CVD Risk Value T 0 0 CVR 1 PCON 10.2.11.2 CVD Risk Value Date O 0 0 CVR 1 PCON 10.2.11.3 CVD Risk Outcome T 0 0 CVR 0 AAASP.PCON LOCATION Location of Source Code Procon 1 AAASP.PCON LOCATION Local AAASP.PCON LOCATION Procon AAASP.PCON LOCATION Test