1.0 Clinical Guidelines (SOMMLPCON) +
SOMML.PCON N PCON Clinical Guidelines 1 0 0 0 N JScript eNqtVMFq4zAQvRf6D4MudWiwYXtLyaEEFgpNu2zyA7IzbkRkjZFkK+2Sf9+RkmyTELIbWCHbaObN05uRxnVnKq/IABlNcpEZDDXZZgC/bm9ub4CHquHICrvRSwuhhDFET15aCg7t4z5qH5mcHXtm6L0y75l4eZs8zZ/fXsUAxmMQP7Ehj7wIZW5kr96lx0wsvW9HRRFCyFtLFZm8otx8Fo54TqUyUzRdvvSNGIJIz+Dxyo1/JN4HcZRUHJeFPFylZHOlqDk6/9dafNtJiODI6P5nWV6okvpUQq00soTp6B934uCaqs5lIkIhYo/8SUUj16pRn5idRAapfLJ9WS36zhrwtsMddgOoHR4endRofSbmxOheYYA2fqlz+gNcVzbKe1xAwDLt7obQapRMQS0y8xKTGZzsGeUpWVrpFRp/50CZktb5nxz4WHnWX72z3eBM91zqlEO/RddpzxguAK6xmlVWtZxO1POdwzIB99t45VppVyzyHsRAnK1Twjl0jsVNiFYKE2oTXweiK00Oz2guCnjlnhzB02LBV4RZ+UpoF38RHxDIrhzUlhpeTyIDYM9FGoIhz6ZZqsSe6lLqJ5nu2LJtTpvfsDtdVg== 20101110142645 SFE PROCON-KEN M 20170313093229 SFE KENSURFACEPRO M 0 0 0 MUJMTWRRVk1GSjB3Z0R6R05WUVdmeDlTWXloVmpmdXNzSlRRTERCUEQyZkx1eGVNVTFHOEc4WVNwNFdWdnhyYUhJcVhERWZpSm9YaGMzR0NLaVIzMmFHenZGc2dYREtFRjdVZ21MdDdXcktGblQ0NXgxc2lVM3NHcjI1V3FxS0pWYjd4dDVYQjVjMmJnbUxmTXM3dVV3amR6Nk1BZTZVMXhCVW55STNKaXdlYm05WEl4QllFdDVTNDFLaFNwUVZ2U3M2eU5UTlRNU0J0Y0UyN2hNRTN2WTM4MVQ5OGlPajVncXNwZ043MCsyb1VQdHVSZHFnelZvc0VPN2tYYlg0OHB0K0t6TmVNdUJXWEJna3NSN0R4VlkvWHJRZnlGQ09CekRob1VrRGxJdFkvdkFPL2lMd1ZGVUVvTFh1WWovOExWWmVrUE13SVpFeFFTY1BRSG9sVkdMRFpWVWNNZmd4TTJRTUgxWFgyelZncURKdXA5RWo5L1JnZXZiS21KSUQwakNBT3VMWnRlS2Q1WStudmtpc1FQbWp2cTl5WjNCQ1pOVHBlbmlhdnJHVXpHYi91d0ZlNzJQNDU2ZUw0SGg1OWtYUktSTFQzYlBkZU9SUFFSUGw4Wi80THJHUXMyRnR4SGZEdHFLb0Iva3ZZUExlQXhpZGxtc1NRWHpiUnJwOFZQanJ3N25PeVdzb2sxVUNqbkRJZktpRnRJTW5zK2pYUExqZE9CT1ExUDVTazlDV1gwOG5sRnNJWEUvZkFIR1JHalQ2MnhyVWtUZWhxa0NDNG42TUY4N29hdUdJU3pINEpiR0FydEhRNmRzc1pQZG15WVFVelNBczZHSG9kTFFsenB0dC9KRXlKU3JoMUZLclZsdjBiVm1IVDRTZjNjR0lJRzlCUGx5NlVrMU52ZmJyUEZzRUFGQ3ovdGVQWlYrZ1ZVRU5saDZoR05LR1hHR3lveHQxd252eFcweTZFWUxZUGtoTyt0Sm1BSEtNMG95TSt5ZEh6aS90cDcrczBQYUNVeFlDR3J4TlRBNktndGc4MHY2NjlNbmhYdDkra1FKUEsvY1NCUmMzcS9xdTc3SVliWXlVMUpHUWRxVHZ3S2VaUnZGcGxrc3B1NVV5d3VTaVQ3bmRKUHFxUExoRT0= PCON Procon Limited 20040101000000 NA NA N 20081003092823 SFE MONACO M 0 SOMML.PCON 1 1 N These are work fields - please don't touch! N 0 0 0 0 0 0 0 0 N SOMML.PCON 2 2 F DIRTY.WF N 0 0 0 0 0 0 0 0 N SOMML.PCON 3 3 F FORM.WF N 0 1 0 0 0 0 0 0 N SOMML.PCON 4 5 F FIELDVAL.WF N 0 1 0 0 0 0 0 0 N SOMML.PCON 5 4 F FORMTITLE.WF N 0 1 0 0 0 0 0 0 N SOMML.PCON LOCALITY Locality WRHN 2 SOMML.PCON LOCATION Local or Remote Procon3 1 SOMML.PCON RAPIDRESPONSE Show Rapid Response Fields No 3 SOMML.PCON LOCALITY WRHN SOMML.PCON LOCATION Local SOMML.PCON LOCATION Procon3 SOMML.PCON LOCATION Remote SOMML.PCON LOCATION Test SOMML.PCON RAPIDRESPONSE No SOMML.PCON RAPIDRESPONSE Yes WF Web Form Generic Fields 0 20110131115827 SFE PROCON-KEN M 20110131115827 SFE PROCON-KEN M 0 DIRTY.WF WF Field to use to make form dirty * 20110131115907 SFE PROCON-KEN M 20110131115907 SFE PROCON-KEN M 0 FIELDVAL.WF WF Saved Field Values * 20110225084256 SFE PROCON-KEN M 20110225084256 SFE PROCON-KEN M 0 FORM.WF WF Form Name * 20110225084229 SFE PROCON-KEN M 20110225084229 SFE PROCON-KEN M 0 FORMTITLE.WF WF Form Title * 20110225112917 SFE PROCON-KEN M 20110225112917 SFE PROCON-KEN M 0 DIRTY.WF T 1 1 FIELDVAL.WF T 64 8 FORM.WF T 20 1 FORMTITLE.WF T 64 1